Norma Foral de Conflicto de Intereses e Incompatibilidades

Aquesta norma és un pilar bàsic per a què la Diputación Foral de Bizkaia pugui garantitzar un bon govern, i eviti els conflictes d'interès.

Fitxa tècnica

Any de publicació: 
2020
Tipologia del document: 
Idioma: 
Format: