Administració

Observació general del Comitè dels Drets de l'Infant (2011)

L'article 19 de la Convenció recull el drets dels infants a viure sense cap tipus de violència. Aquesta Observació explica en detall el contingut de l'article i estableix les pautes perquè els estats n'assegurin el compliment.

Document que posa a l'abast dels nens, nenes i adolescents de Catalunya, els objectius de les polítiques d'infància i adolescència per als propers anys, així como les mesures per assolir aquests objetcius.

Document que recull el compromís de més de 70 entitats referents i de tots els partits polítics representats al Parlament de Catalunya amb l'objectiu comú d'impulsar acturacions que garanteixin el benestar, la qualitat de vida i reforcin el paper actiu dels infants i adolescents a la societat.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat a Catalunya.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials a Catalunya.

Adptació a Lectura Fàcil de la Llei 19/2009, de 26 de novembre, d'accés a l'entorn de les persones acompanyades de gossos d'assictència.

Adaptació a Lectura Fàcil de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

Pacte de mútua responsabilitat entre la ciutadania i l'administració per vetllar pels drets i deures de les persones.

Text que explia que poden fer els propietaris per rehabilitar els espais comuns dels edificis d'habitatges.

Document que recull l'estratègia de treball que l'Ajuntament va dur a terme per treballar en favor de la igualtat entre dones i homes de Sestao.