Legal

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

Document que recull les mesures que posarà en marxa l'Ajuntamnet de Barelona per prevenir la discriminació contra les persones musulmanes o que es perceben com a tals, i garantir el dret a la igualtat i a la no-discriminació.

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues?

Document que explica les actuacions que es faran a Barcelona durat aquests quatre anys per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Directiva que té com a objectiu lluitar contra qualsevol discriminació per motius de religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual a la feina.

Recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat.

La Cartera de serveis socials inclou totes les prestacions de serveis, econòmiques i tecnològuiques del Sistema públic de serveis socials de Catalunya.